Základní škola Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.
 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

PRACOVNÍCI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

 

Ředitel, výchovný poradce: Mgr. Eliška Lachnitová

Školní metodik prevence: Mgr. Ladislava Renčová

 

KONZULTACE:    po předchozí telefonické domluvě

 

PROGRAM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
  potřebami

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

- prevenci školní neúspěšnosti

- poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  

- podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního 
  prostředí a s odlišnými životními podmínkami

- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a  
  vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností  
  ve škole a školském zařízení

- včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

- předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a 
  diskriminace

- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

- metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně 
  pedagogických     postupů ve vzdělávací činnosti školy

- spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

- spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 
  zařízeními

- poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné 
  situaci 

- evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření

- práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj 
  spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a 
  sociálních dovedností)

- anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, 
  vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s 
  vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním 
  učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření 
  účastnili

- preventivní programy pro žáky

V Louce 1. 9. 2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

užitečné odkazy:

Společenství proti šikaně

Společenství proti šikaně je dobrovolným humanitárním sdružením. Pracují v něm odborníci se zaměřením na problematiku šikanování, dále rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou osobní zkušenost s takto postiženým dítětem.
www.sikana.org

Videa e-bezpečí

Videa-E-Bezpečí

Linka bezpečí

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.
www.linkabezpeci.cz

Úrazy a otravy u dětí a jejich prevence

Jsme nestátní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost Dětství bez úrazů. Již více než 10 let se snažíme přispět ke zdravému životu našich dětí.
detstvibezurazu.cz

Ostatní užitečné webové stránky

Kde nás najdete?

Základní škola a mateřská škola Louka

Louka 52
Louka nad Veličkou 69676
IČO: 75023768

Kontakt

tel. 518 338 153

mob. 603 443 901

email: zs.louka@seznam.cz